Zásady ochrany osobních údajů

 • Správce osobních údajů a k čemu slouží tyto zásady ochrany osobních údajů
  • Správce osobních údajů Lersen CZ, s.r.o., Oldřichovská 831, 463 34 Hrádek nad Nisou, Czech Republic, IČO: 25480596, DIČ: CZ25480596, OR: oddíl C, vložka 20121, Bankovní spojení: 188331169/0300 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
  • Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
  • Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.inago.cz (dále jen „internetové stránky“).
  • Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.
 • Zpracovávané údaje (osobní údaje a data)

Správce je oprávněn zpracovávat následující typy osobních údajů:

 1. Jméno a příjmení
 2. Adresa
 3. Název společnosti
 4. IČO
 5. E-mail
 6. Telefonní číslo
 7. IP adresa
 8. Soubory cookies

Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává při návštěvě webových stránek správce:

 1. Návštěvníci webových stránek https://lersen.cz/
 2. Zájemci o služby správce, tj. Lersen CZ, s.r.o.
 3. Zájemci o zasílání newsletteru s novinkami
 4. Stávající klienti správce, tj. Lersen CZ, s.r.o.
 5. Zájemci o stáž, praxi, zaměstnání v Lersen CZ, s.r.o.

Jednotlivé účely zpracování osobních údajů:

 1. vypracování nabídky služeb, uzavření či plnění smluvních závazků
 • osobní údaje jsou získány prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách inago.cz nebo přímo, pokud nás kontaktujete emailem
 • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let
 • osobní údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR
  1. splnění smlouvy
 • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti a účinnosti smlouvy nebo nejdéle po dobu 3 let
 • osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR
  1. zasílání obchodních sdělení, nabídek služeb a newsletterů stávajícím klientům správce
 • zasílání prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím telefonního hovoru nebo krátkých textových zpráv
 • osobní údaje jsou zpracovány po dobu 3 let
 • osobní údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR
  1. zasílání obchodních sdělení, nabídek služeb a newsletterů ostatním subjektům
 • zasílání prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím telefonního hovoru nebo krátkých textových zpráv
 • osobní údaje jsou zpracovány po dobu 3 let
 • osobní údaje jsou zpracovány na základě souhlasu subjektu údajů dle čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR
  1. soubory cookies
 • soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
 • pouze nezbytně nutné cookies pro provoz webových stránek je možné ukládat do vašeho prohlížeče bez vašeho souhlasu.
 • využíváme je tedy za účelem zjišťování návštěvnosti webových stránek na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR
 • zlepšení uživatelské přívětivosti webových stránek na základě oprávněného zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR
 • rozdělení návštěvníků do skupin za účelem konkrétnější komunikace a zasílání personalizovaných nabídek (segmentace návštěvníků webových stránek) na základě souhlasu subjektu údajů dle čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR
 • Zpracovatelé a zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů je také primárním zpracovatelem osobních údajů, přičemž využívá také služeb zpracovatelů, kterými jsou:

 • poskytovatel cloudových služeb
 • poskytovatel webového rozhraní
 • poskytovatel softwaru
 • poskytovatel služby
 • poskytovatel aplikace
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb, aplikací, nyní ovšem nejsou ze strany správce využívány
  • Správce dále využívání následující aplikace a systémy těchto subjektů:
 • Google
 • YouTube
 • cz
 • cz

 

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek či při profilování v rámci segmentace návštěvníků webových stránek při zpracování cookies.

 • Předávání do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

 

 • Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 1. právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
 3. právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
 4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 5. právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
 6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad vaším zájmem, právy nebo svobodami;
 7. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat prostřednictvím e-mailu na vladimir.malena@lersen.ciom

Kontaktní osoba: Vladimír Malena, vladimir.malena@lersen.com

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete správci osobních údajů společnosti Lersen CZ, s.r.o., Oldřichovská 831, 463 34 Hrádek nad Nisou, Czech Republic, IČO: 25480596, DIČ: CZ25480596, OR: oddíl C, vložka 20121, Bankovní spojení: 188331169/0300 v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR„), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním vašich osobních údajů vámi poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány:

Jméno a příjmení,

Název společnosti,

IČO,

E-mailová adresa,

Telefonní číslo,

IP adresa,

Soubory cookies

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po dobu 3 let na základě vámi uděleného souhlasu dle čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR za účelem nabídky služeb, uzavírání a plnění smluvních závazků.

Dalšími zpracovateli osobních údajů, kteří mohou zpracovávat údaje jsou:

 • poskytovatel webového rozhraní
 • poskytovatel softwaru
 • poskytovatel služby
 • poskytovatel aplikace

Cookies:

Správce shromažďuje na svých webových stránkách také soubory cookies, a to:

 • nutné (nezbytně) – není třeba udělení souhlasu od subjektu osobních údajů
 • preferenční
 • statistické
 • marketingové

Dalším zpracovatelem osobních údajů, který může zpracovávat údaje je:

 • Poskytovatel softwaru: Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, Seznam.cz, Ecomail.cz
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb, aplikací, nyní ovšem nejsou ze strany správce využívány

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k mým osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jste informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů můžete odvolat odesláním e-mailu na adresu vladimir.malena@lersen.com

Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo, obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jako subjekt údajů prohlašujete, že jste si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.

Prohlašujete, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Správci osobních údajů společnost Lersen CZ, s.r.o., Oldřichovská 831, 463 34 Hrádek nad Nisou, Czech Republic, IČO: 25480596, DIČ: CZ25480596, OR: oddíl C, vložka 20121, Bankovní spojení: 188331169/0300 ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR„), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, shromažďuje, uchovává a zpracovává tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení,

Název společnosti,

IČO,

E-mailová adresa,

Telefonní číslo,

IP adresa,

Soubory cookies

Tyto osobní údaje budou správcem zpracovány po dobu 3 let na základě plnění smlouvy za účelem vyplnění kontaktního formuláře (nezávazná poptávka na služby) a na základě oprávněného zájmu správce za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů stávajícím klientům správce.

Dalšími zpracovateli osobních údajů, kteří mohou zpracovávat údaje pro správce jsou:

 • poskytovatel webového rozhraní
 • poskytovatel softwaru
 • poskytovatel služby
 • poskytovatel aplikace

Cookies:

Správce shromažďuje na svých webových stránkách také soubory cookies, a to:

 • nutné (nezbytně) – není třeba udělení souhlasu od subjektu osobních údajů

Proti sběru osobních údajů má návštěvník webových stránek možnost vznést námitku s nesouhlasem, a to prostřednictvím e-mailu: vladimir.malena@lersen.com

Dalším zpracovatelem osobních údajů, který může zpracovávat údaje je:

 • poskytovatel softwaru: Ecomail.cz
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb, aplikací, nyní ovšem nejsou ze strany správce využívány

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo, obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.