Inovace výměníku tepla pro plynové ohřívače vzduchu

Harmonogram projektu – zahájení a ukončení: 1.10.2016 – 28.2.2017

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje

V rámci řešení projektu došlo k vytvoření podkladů pro výrobní dokumentaci pro optimální variantu řešení výměníku tepla. V jednotlivých měsících byly řešeny aktivity podle harmonogramu projektu, kde se provedly všechny vytyčené dílčí cíle a činnosti:

10/2016 – Provedení analýzy současné konstrukce výměníku pomocí funkční resp. hodnotové analýzy (VA/VE)

Byly provedeny analýzy současné konstrukce pro účely inovace výměníku prostřednictvím následujících dvou metod inovačního inženýrství:
  1. funkčně-objektová analýza
  2. hodnotové inženýrství (VA/VE)
Hlavním cílem funkčně-objektové analýzy je identifikovat nedostatky zkoumaného systému a tím pádem definovat problém spojený s technickým systémem při jeho dalším zdokonalování. Byly sestaveny hodnotové modely „Úplného modelu funkcí výměníku“ a „Trimmingového modelu funkcí výměníku“ Na základě provedené funkčně-objektové analýzy a následného vytvoření trimmingového modelu se zformulovali následující parciální inovační zadání, které vedly k dosažení cíle ve smyslu snížení hmotnosti plynového ohřívače, snížení komplexity i výrobních nákladů.
Z rámcové hodnotové analýzy VA/VE vyplynuly následující příležitosti pro inovaci výměníku plynového ohřívače:
  1. Jiné konstrukční řešení spalinové komory
  2.  Jiné konstrukční řešení komponent umožňujících výměnu energie s ohřívaným vzduchem.

Modelování současného řešení výměníku pomocí metody FEM

Teplotní proudění a rozložení teplot v konstrukci současného řešení výměníku

 

Virtuální prototyp inovovaného výměníku tepla pro plynové ohřívače vzduchu

 

Modelování a simulace chování (fyzikálních jevů) navržených konceptů pomocí specializovaného SW a metody konečných prvků FEM

FEM modely byly vytvořeny stejným způsobem, jako při modelování současného řešení, tak aby výsledky mohly být porovnatelné. Ukázka výsledků modelových simulací rozložení teploty a proudění je uvedeno na následujících obrázcích.

 

Sdílet