Stránka se nahrává...

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky
obchodní a servisní - CZ
Všeobecné podmínky
Všeobecné podmienky
obchodné a servisné - SK
Všeobecné podmienky
Certifikát ISO 9001
management kvality
Certifikát ISO 9001

Všeobecné obchodní a servisní podmínky Lersen CZ s.r.o.
Platné od 01.01.2016

Všeobecné obchodní a servisní podmínky Dodavatele (dále jen VOSP) popisují běžný obchodní případ mezi Dodavatelem a Odběratelem.
Použijí se na všechny vztahy, ve kterých na ně bylo odkázáno v případě, že nebude sepsána Kupní smlouva dle § 536 Obchodního zákoníku,
která stanoví odlišný způsob řešení některých dílčích ujednání s tím, že se to nedotkne ostatních ujednání VOSP, které Kupní smlouva neobsahuje.
Aktuální znění VOSP je k dispozici v sídle firmy a zde na webových stránkách - záložka - Ke stažení.

Vseobecne-obchodni-a-servisni-podminky-LERSEN-CZ-2016
Vseobecne-obchodni-a-servisni-podminky-LERSEN-CZ-2016.pdf (101,78 KB)

Všeobecné obchodné a servisné podmienky CZ s.r.o.
Platné od 01.01.2016

Všeobecně obchodné a servisné podmienky Dodávateĺa (dalej len VOSP) popisujú bežný obchodný prípad medzi Dodávateĺom a Odberateĺom. Používajů sa na všetky vzťahy, v ktorých na ne bolo odkázaně v prípade, že nebude spísaná Kúpna zmluva podĺa § 409 Obchodněho Zákonníka, ktorá stanoví odlišný sposob riešenia niektorých zvláštnych dojednaní s tým, že sa to nedotkne ostatných dojednaní VOSP, ktoré Kupná zmluva neobsahuje. Aktuálne znenie VOSP je k dispozicií v sídle firmy a  a zde na webových stránkách - priečnik - Ke stažení.

Vseobecne-obchodni-a-servisne-podmienky-LERSEN-SK-2016
Vseobecne-obchodni-a-servisne-podmienky-LERSEN-SK-2016.pdf (102,71 KB)

Společnost LERSEN CZ s.r.o.
v oboru vývoj, výroba, prodej a servis ohřívačů vzduchu a infrazářičů včetně příslušenství zavedla a udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009

certifikat_iso_lersen_2016
certifikat_iso_lersen_2016.pdf (376,25 KB)

Dokumenty servis

Záruční podmínky
Záruční podmínky
Prodloužení záruky
platné od 1.1.2016
Prodloužení záruky

Záruční podmínky

1.  Záruka 60 měsícu, při dodržení platných Záručních podmínek, se vztahuje na agregáty jejichž výrobcem je Lersen.
2.  V případě, že se jedná o jiná zařízení, záruční lhůty a podmínky se řídí záručními podmínkami výrobce, resp. dovozce/zástupce pro ČR.
3.  Prodloužená záruka 84 měsíců, při dodržení platných Záručních podmínek, se vztahuje na tyto agregáty Lersen:
 • Alfa TOP
 • COMPACT TOP
4.  Počátek záruky

Záruka platí od uvedení do provozu a to nejpozději do 2 měsíců od data vyskladnění zařízení ze skladu Lersen Chotyně 182 Hrádek nad Nisou. V případě, že zařízení bylo uvedeno do provozu po tomto termínu začíná běžet záruka od data vyskladnění zařízení ze skladu Lersen.

5.  Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na všechny výrobky a zařízení, u kterých se projeví vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě.

6.  Všeobecné záruční podmínky
 • Posouzení neplatnosti záruky je oprávněna provést pouze osoba autorizovaná značkového servisu Lersen.
 • Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na odstranění závady až do doby jejího odstranění.
 • Uživatel je povinen dle ustanovení:
  • Česká republika: §3, odst.4 Vyhlášky ČÚBP č. 85 o kontrolách plynových zařízení
  • Slovenská republika: §3, odst.4 Vyhlášky SÚBP č. 86 o kontrolách plynových zařízení
  provést jednou za rok kontrolu zařízení prostřednictvím servisního technika značkového servisu Lersen
  v období mimo topnou sezonu to je od 1.3. do 31.8.
 • Uživatel je povinen umožnit bezpečný přístup k zařízení.
 • Záruční list je neplatný, nejsou-li v něm řádně vyplněny všechny údaje.
 • V případě, že není zařízení uvedenou do provozu značkovým servisem Lersen za záruku v plném rozsahu zodpovídá servisní firma, která uvedla zařízení do provozu.
Záruka neplatí v případě:
 • porušení Záručních podmínek Lersen
 • neopatrného zacházení při transportu či montáži
 • provozování na jiný druh plynu než je výrobek vyroben
 • kolísání tlaku plynu v řadu
 • nedodržování zákonů, předpisů, norem při instalaci a provozu zařízení
 • porucha byla způsobena nevyhovující instalací vodních, plynových nebo elektrických rozvodů
 • nebyly dodrženy instrukce pro instalaci a provoz popsané v uživatelském manuálu
 • porucha byla způsobena okolními vlivy majícími vliv na bezchybný chod zařízení
 • že nebude do 30ti dnů od uvedení spotřebiče do provozu odesláno potvrzené Prohlášení uživatele
 • že zařízení nebylo spuštěno nebo byl proveden zásah jinou osobou než servisním technikem značkového servisu Lersen
 • nebyla provedena a nebo zapsána v Záručním listu pravidelná roční kontrola nebo nebyla zaplacena faktura za tuto službu
 • že byla porušená plomba na zařízení
 • dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem, špatnou, manipulací, zapojením anebo obsluhou, nevhodným skladováním, nevhodným elektrickým jištěním, nedodržením předepsaného el. napětí, neodborným anebo nepřiměřeným zásahem, úpravou nebo demontáží, použití komponent či regulace neschválené výrobcem, použitím vstupních médií neodpovídajících parametrů (tlak, teplota, čistota, chemické složení apod.), nevhodným použitím či extrémními provozními podmínkami, živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby a dalšími vlivy, které jsou mimo vliv Lersen
7.  Neodborný zásah

Je jakýkoli zásah, který provede jiná osoba než servisní pracovník značkového servisu Lersen.

8.  Podmínky instalace zařízení Lersen

Každá instalace musí být provedena na základě projektu zpracovaného kvalifikovaným autorizovaným projektantem, který navrhne komplexní řešení celého systému dle požadavků provozovatele a v souladu s platnými normami a s projekčními podklady výrobce. Všechny prvky a zařízení mohou být dodávány konečnému spotřebiteli (uživateli) pouze odborně namontované a přezkoušené. Instalaci a uvedení zařízení do provozu smí provádět výhradně odborná montážní firma s oprávněním dle Živnostenského zákona a dalších příslušných předpisů a předpisů ČSN. Před uvedením do provozu musí být provedena revize elektrické instalace a revize rozvodů plynu (popřípadě vedení LTO).

9.  Dokumenty při reklamaci

V případě, že při reklamaci nebudou předloženy dokumenty opravňující uznání reklamace, je tato reklamace neplatná. Dokumenty nutné pro uznání reklamace: Potvrzený záruční list Lersen, Protokol o uvedení do provozu a po 1. roce provozu: Potvrzení o provedení roční prohlídky značkovým servisem Lersen typ servisní prohlídky Servis PLUS. Písemnou objednávku na servisní zásah a podepsaný formulář Potvrzení přijaté objednávky. Fotokopie těchto dokumentů je nutné předložit (faxovou nebo e-mailovou formou při objednávce záručního servisu, nejpozději však při příjezdu servisního pracovníka) servisnímu pracovníku jako přílohu tohoto servisního listu.

10.  Neoprávněná reklamace, vada materiálu

V případě, že reklamace není oprávněná, účtuje autorizované servisní středisko Lersen kupujícímu všechny náklady, které mu v souvislosti s odstraňováním závady vznikly dle platného ceníku servisních prací.

11.  Přístup k zařízení

Provozovatel zařízení je povinen zajistit řádný přístup k servisovanému zařízení a to na dosah tj. min. 0,7 m od plošiny. V případě, že servisní pracovník posoudí možnost opravy či prohlídky z příruční plošiny bude servisní zásah proveden. V případě, že takto neučinil, je servisní pracovník oprávněn dále neřešit reklamaci a to do doby než mu tak bude umožněno. V případě, že nebude servisnímu pracovníkovi umožněn přístup k zařízení je bude zájemci o servis fakturována plná částka za planý výjezd servisu dle Ceníku servisních prací. Možnosti přístupu k zařízení je objednatel servisu povinen uvést v objednávce nebo v případné reklamaci.

12.  Výchozí revize

Objednatel je povinen na požádání předložit servisnímu pracovníku výchozí revize elektro a plyn.

13.  Placený servis

V případě, že záruka nebude uznána jako platná, jedná se o standardní placený servis za podmínek uvedených v aktuálním ceníku servisních prací Lersen. Takto placenou službu je zákazník povinen řádně převzít, zkontrolovat a zaplatit účtovanou částku za provedený servis.V případě, že nebude požadovat servisní zásah je povinen uhradit náklady za planý výjezd. Platný ceník servisních prací najdete na http://www.lersen.cz.

14.  Realizace servisního zásahu

Bylo-li zařízení uvedeno do provozu značkovým servisem Lersen, pak je servisní zásah vždy prováděn na místě instalace. Nebylo-li zařízení uvedeno do provozu značkovým servisem Lersen, servis je prováděn buď firmou, která zařízení do provozu uvedla a nebo musí být zařízení dopraveno na náklady uživatele do sídla společnosti s vyplněným reklamačním formulářem z webu Lersen. U zařízení jako jsou ohřívače vzduchu AQUAMAX a ETHA, kde není uvedení do provozu explicitně vyžadováno zákonem, se postupuje také podle shora uvedených pravidel. Jestliže si zákazník nevyžádá UDP, pak na toto zařízení nemůže vyžadovat servisní zásah na místě, ale musí zařízení zaslat k posouzení do sídla společnosti.

15.  Záruka na provedené práce

Na provedené servisní práce prováděné mimo program záruky se vztahuje záruka 6 měsíců od data předání servisní zakázky.

16.  Pravidelné prohlídky

Pro zajištění periodických prohlídek je vhodné uzavřít se společností Lersen smlouvu o poskytování pravidelného ročního servisu a tím zajistit trvání záruky po dobu max.60 měsíců. Tato smlouva zajistí stálou kontrolu a funkčnost zařízení Lersen. Podle našich zkušeností se tímto prodlouží životnost zařízení a předejde potížím v době topenářské sezóny.

17.  Odsouhlasená cena

V případě, že na uznanou záruku, roční prohlídku nebo jiný servis bylo po dohodě s majitelem zařízení použito prostředků pro zvýšení užitných vlastností zařízení, nebo jinak zušlechťující prostředky, budou tyto po dohodě vyúčtovány objednateli a tento je povinen je v plné výši uhradit. V zakázkovém listu musí být vypsána a odsouhlasena předpokládaná cena materiálu, práce a ostatních nákladů.

18.  Závazky vůči společnosti Lersen

Firma Lersen není povinna vyslat servisního technika na servis tehdy, pokud ze strany zákazníka nedošlo k úhradám všech jeho závazků vůči společnosti Lersen, které jsou po splatnosti.

19.  Kontakt Lersen

Aktuální kontakty najdete na http://www.lersen.com

V případě nejasností nebo nesouhlasu popřípadě nespokojenosti z prací servisního pracovníka bychom Vás rádi požádali o vyjádření na e-mail:servis@lersen.com nebo telefonicky na zelenou linku ZDARMA 800 100 478.

lersen-zarucni_podminky_cz_2012_12
lersen-zarucni_podminky_cz_2012_12.pdf (112,41 KB)
lersen-zarucni_podminky_sk_2012_12
lersen-zarucni_podminky_sk_2012_12.pdf (113,84 KB)
Prodloužení záruky na vybrané výrobky platné od 1.1.2016.

Společnost Lersen CZ s.r.o. tímto prodlužuje dobu záruky u vybraných přesně specifikovaných výrobků (viz seznam níže) uvedených do provozu po 1.1.2016.
Toto rozšíření záruky upravuje a rozšiřuje oddíl „Záruční podmínky" odstavec „Záruční doba" Všeobecných obchodních a servisních podmínek platných od 1.1.2016.
Ostatní body VOSP zůstávají nadále v platnosti a nedotčené. Platnost a délka záruky je nadále podmíněna splněním všech podmínek uvedených v VOSP a platných zákonů či předpisů.
Všechny ostatní výrobky, v následujícím seznamu neuvedené, mají záruční dobu 24 měsíců dle VOSP.

Seznam topidel se záruční lhůtou 7 let (84 měsíců od UDP):

 • LERSEN SIGMA TOP
 • LERSEN ALFA TOP
 • LERSEN COMPACT TOP

Seznam topidel a výrobků se záruční lhůtou 5 let (60 měsíců od UDP):

 • LERSEN ALFA ECO
 • LERSEN ALFA R
 • LERSEN BETA
 • LERSEN COMPACT ECO
 • LERSEN PENTA I
 • LERSEN IOTA GAS

Seznam topidel a výrobků se záruční lhůtou 2 roky (24 měsíců od UDP):

 • LERSEN ZETA
 • LERSEN IOTA W 
 • LERSEN IOTA C
 • LERSEN AIRMIX 
 • KING
 • DC/DC ECO 
 • REGULACE
 • VZT PRVKY

Ceníky

Ceník produktový
2017
Ceník produktový
Ceník servisu
2014
Ceník servisu

Aktuální ceník platný od 01. 07. 2016 - kompletní sortiment výrobků LERSEN
Vydáním tohoto ceníků končí platnost všech předchozích.
Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy.

 • a. Záruka na topidla Lersen s označením TOP ....................................... 7 let (84 měsíců)
 • b. Záruka na ostatní topidla Lersen ................................................... 5 let (60 měsíců)
 • c. Záruka na příslušenství a ostatní výrobky, které Lersen nevyrábí ............ 2 roky (24 měsíců)
 • d. Záruka platí, respektive je omezena dle platných VOSP Lersen CZ s.r.o. zveřejněných na www.lersen.com
 • e. U topidel s označením TOP je uvedení do provozu ZDARMA

Vzájemné vztahy mezi Dodavatelem (Lersen) a Odběratelem se řídí podle ustanovení - Všeobecných obchodních a servisních podmínek

cenik_lersen_01072016-21.08.2017
cenik_lersen_01072016-21.08.2017.xlsx (67,94 KB)

Servis, záruční i pozáruční zajišťuje naše firma nebo proškolené firmy nejblíže Vaší lokalitě.

Uvedení zařízení do provozu značkovým servisem Lersen
 
Jaro (1.4 - 31.8)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  1100CZK/43EUR 900CZK/36EUR
Fixní platba 1600CZK/66EUR
 
Sezóna (1.9 - 31.3)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  1500CZK/59EUR  1200CZK/49EUR 
Fixní platba 2400CZK/99EUR
 
Tlakové hořáky a jednotky Gamma
Výkon 1 ks
Cena za výkon (ks)  4000CZK/159EUR
Fixní platba 2400CZK/99EUR
 
BETA - Plynový ohřívač vzduchu
Výkon 1 ks
Cena za výkon (ks) 2900CZK/109EUR
Fixní platba 2400CZK/99EUR

Uvedení do provozu se vztahuje pouze na jednotky typu ECO, infrazářiče DC, Nevada, Airmax PLUS,infrazářič IMD NG,vratové clony IOTAgas, ALFA-R s radiálním ventilátorem, BETA. Fixní platba je účtována 1x za každý servisní výjezd. Zahrnuje v sobě: doprava, cestovné do vzdálenosti 100km, čas na cestě. Při prvním servisním výjezdu na UDP zařízení TOP není fixní platba účtována.

Uvedení zařízení do provozu neznačkovým servisem Lersen

Cena uvedení zařízení do provozu se stanovuje dohodou

Uvedení do provozu teplovodních jednotek ZETA
 
Jaro (1.4. - 31.8.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  500CZK/19EUR  400CZK/16EUR 
Plné cestovné 12CZK/0,50EUR/km
 
Sezóna (1.9. - 31.3.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  700CZK/27EUR  600CZK/23EUR 
Plné cestovné 12CZK/0,50EUR/km

 

Roční prohlídka - platné pouze pro ČR
 
Jaro (1.4 - 31.8.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  1100CZK/43EUR  900CZK/36EUR
Fixní platba 1600CZK/66EUR
 
Sezóna (1.9. - 31.3.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  1500CZK/59EUR  1200CZK/49EUR 
Fixní platba 2400CZK/99EUR
 
BETA - Plynový ohřívač vzduchu
Jaro (1.4 - 31.8.)
Výkon 1 ks
Cena za výkon (ks) 2300CZK/85EUR
Fixní platba 1600CZK/66EUR
 
Sezóna (1.9. - 31.3.)
Výkon 1 ks
Cena za výkon (ks) 2900CZK/109EUR
Fixní platba 2400CZK/99EUR
 
Tlakové hořáky a jednotky Gamma
Výkon 1 ks
Cena za výkon (ks)  4000CZK/159EUR
Fixní platba 2400CZK/99EUR

 

Fixní platba je účtována 1x za každý servisní výjezd. Zahrnuje v sobě: doprava, cestovné do vzdálenosti 100km, čas na cestě. Při prvním servisním výjezdu na UDP zařízení TOP není fixní platba účtována.

Roční prohlídka obsahuje:

 • vyčištění hořáku
 • vyčištění spalovací komory
 • vyčištění a seřízení elektrod
 • nastavení tlaku plynu na hořáku
 • seřízení spalování na hořáku
 • kontrola těsnosti plynových spojů
 • vyčištění filtrů u SK

Příplatek:

 • čištění radiační trubice u infrazářičů
 • čištění tlakem vzduchu keramických destiček infrazářičů IML a DC
Roční prohlídka teplovodních jednotek AQUAMAX, ZETA - platné pro ČR i SK
 
Jaro (1.4. - 31.8.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  500CZK/19EUR  400CZK/16EUR
Plné cestovné 12CZK/0,50EUR/km
 
Sezóna (1.9. - 31.3.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks
Cena za výkon (ks)  700CZK/27EUR  600CZK/23EUR
Plné cestovné 12CZK/0,50EUR/km

 

Revize plynových zařízení Lersen CZ
 
Jaro (1.4 - 31.8.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks 
Cena za výkon (ks)  1100CZK 900CZK
Fixní platba 1800CZK
 
Sezóna (1.9 - 31.3.)
Výkony 1 - 5 ks 6 - více ks 
Cena za výkon (ks)  1500CZK 1200CZK
Fixní platba 2400CZK
 
Tlakové hořáky a jednotky Gamma
Výkon 1 ks
Cena za výkon (ks)  4000CZK
Fixní platba 2400CZK

 

Fixní platba je účtována 1x za každý servisní výjezd. Zahrnuje v sobě: doprava, cestovné do vzdálenosti 100km, čas na cestě. Při prvním servisním výjezdu na UDP zařízení TOP není fixní platba účtována.

Pro SK - Odborná prehliadka a Odborná skúška - v zmysle 508/2009
 
Jaro (1.4. - 31.8.)
Výkony 1 - 5 ks  6 - více ks 
Odborná skúška (ks) 59EUR 51EUR
Odborná prehliadka (ks)  44EUR 36EUR
Fixní platba 66EUR
 
Sezóna (1.9. - 31.3.)
Výkony 1 - 5 ks  6 - více ks 
Odborná skúška (ks) 79EUR 69EUR
Odborná prehliadka (ks)  59EUR 49EUR
Fixní platba 99EUR

 

Technická pomoc / Supervize při montáži
 
Servisní zásah Jaro 1.4 - 31.8 Sezóna 1.9 - 31.3
Fixní platba do 100km 1600CZK/66EUR 2400CZK/96EUR
Cena za výkon/h 800CZK/32EUR
Doprava nad 100km 9CZK/0,32EUR/km
 
Cena platí i v případě čekání, které je způsobené jakýmkoliv druhem nepřipravenosti pro servisní zásah! 

 

L-net.II centrální regulace
 
L-net.II centrální regulace (celoroční)
Výkon 1 ks
Ověření a konfigurace řídící jednotky L net 600CZK/24EUR
Konfigurace serveru L net 5000CZK/200EUR
L net II.SOX - školení obsluhy, odpovědné za provoz 6000CZK/240EUR
Doprava a čas na cestě /km 7CZK/0,28EUR
Vícepráce/technická pomoc (cena/h) 800CZK/33EUR/h

 

Ostatní servis
 
Servisní zásah Jaro 1.4 - 31.8 Sezóna 1.9 - 31.3
Expresní servisní zásah (výjezd) 6000CZK/250EUR
Fixní platba do 100km 1600CZK/66EUR 2400CZK/96EUR
Doprava nad 100km 9CZK/0,32EUR/km
Diagnostika závady (bez opravy) / ks 1000CZK/32EUR
Čištění znečištěné jednotky - příplatek 1200CZK/48EUR
čistění hořáku AE,AI,AL,PO,Lamborghini
čistění spalinové komory AE,AI,AL,PO,NEV
čistění radiační trubky
cena vždy za 1ks
Čištění tlakovým vzduchem / ks 800CZK/32EUR
Zapujčení lešení (do 11m prac. výšky) 500 CZK/h + 2000 CZK; 20EUR/h + 80EUR  800 CZK/h + 3000 CZK; 33EUR + 120EUR 
Příplatek směšovací komora / radiální ventilátor / ks  400CZK/17EUR 800CZK/33EUR
Prostoje - způsobené jakýmkoliv druhem 800 CZK/h/32EUR/h
nepřipravenosti pro servisní zásah!
Výměna radiační trubice / ks 2400CZK/96EUR
Výměna - plynový ventil, spalinový ventilátor 1200CZK/48EUR
axiální ventilátor
axiální ventilátor se směšovací komorou
cena vždy za 1ks

 

Ceny jsou platné od 1.10. 2010

V případě, že servisní práce, zejména pravidelné roční prohlídky, budou objednávány v 8. měsíci a veškeré termíny servisních techniků
na 8. měsíc budou již obsazené, bude cena stanovena podle data servisního výjezdu potvrzeného na Potvrzení přijaté objednávky servisu. Výjimkou jsou pouze uvádění do provozu nových zařízení, kde cena vychází z data přijaté objednávky servisu.

V případě nepřipravenosti zařízení, stavby nebo přístupu k zařízení pro servisní zásah, bude objednateli servisního zásahu fakturován planý výjezd. Jeho cena se sestává z fixní platby, cestovného u vzdáleností nad 100 km a sazby za každou započatou hodinu práce servisního technika.

Veškeré uvedené ceny v CZK/EUR jsou bez DPH. Společnost Lersen CZ s.r.o. si vyhrazuje změnu cen.

Nabízíme navíc pravidelnou údržbu a servis námi dodávaných zařízení po celé ČR s možností prodloužení záruky. Kompletní ceník off-line servisních prací najdete v záložce - Ke stažení

cenik_servisnich_praci_2013
cenik_servisnich_praci_2013.pdf (316,49 KB)

Prospekty

KATALOG 2017
katalog výrobků 2017
KATALOG 2017
KATALOG 2014
nový katalog výrobků 2014
KATALOG 2014
KATALOG 2013
nový katalog výrobků
KATALOG 2013
Přehled výrobků
2013
Přehled výrobků

Připravili jsme pro Vás nový katalog výrobků, které jsou v naší nabídce pro rok 2017

2017  ...

 

KATALOG2017
KATALOG2017.pdf (4,32 MB)

Připravili jsme pro Vás nový katalog výrobků, které jsou v naší nabídce pro rok 2014  ...

ukazka katalog dvoustrana

lersen_katalog2014
lersen_katalog2014.pdf (7,79 MB)

Připravili jsme pro Vás nový katalog výrobků, které jsou v naší nabídce pro rok 2013  ...

ukazka katalog dvoustrana

lersen_katalog_2013_w
lersen_katalog_2013_w.pdf (8,73 MB)

Připravili jsme pro Vás nový přehled výrobků, které jsou v naší nabídce pro rok 2013  ...

prehled vyrobku 2013

lersen_prehledvyrobku_2013_w2w-8stran
lersen_prehledvyrobku_2013_w2w-8stran.pdf (5,21 MB)

Cizojazyčné materiály

KATALOG 2013
germany
KATALOG 2013
Продукт Паспорта
русский
Продукт Паспорта

Wir haben einen neuen Katalog der Produkte, die in unserem Portfolio sind für das Jahr 2013 vorbereitet ...

probe katalog seite - compact

lersen-katalog-2013-germany
lersen-katalog-2013-germany.pdf (2,75 MB)

Мы подготовили новый список продуктов, которые находятся в нашем портфеле на 2013 год ...

prehled vyrobku 2013

katalog2013_datashett_rus_alfa-eco
katalog2013_datashett_rus_alfa-eco.pdf (447,75 KB)
katalog2013_datashett_rus_alfa-top
katalog2013_datashett_rus_alfa-top.pdf (554,6 KB)
katalog2013_datashett_rus_compact-eco
katalog2013_datashett_rus_compact-eco.pdf (667,18 KB)
katalog2013_datashett_rus_compact-top
katalog2013_datashett_rus_compact-top.pdf (682,06 KB)

Ostatní dokumentace

Modelové instalace
ALFA & COMPACT
Modelové instalace
Dokumentace
kompletní DWG
Dokumentace
Logo Lersen
Czech made
Logo Lersen
Instalace clonky
LPG do agregátů ALFA
Instalace clonky
Plánovaná výluka
15.,17. a 30.3.2016
Plánovaná výluka
Připravili jsme pro Vás názornou příručku modelových instalací teplovzdušných jednotek ALFA a infrazářičů COMPACT
Příručku - Snadno & Rychle - modelové instalace - ALFA-COMPACT najdete v záložce <Ke stažení>
modelove instalace alfa a1 modlove instalace compact c1

 

Modelove Instalace Lersen
Modelove Instalace Lersen.pdf (3,33 MB)

Připravili jsme pro Vás soubor DWG dokumentace hlavních výrobku ve formátu DWG (AutoCad)  ...

 

1_dwg_vykresova_dokumentace-komplet-produkty
1_dwg_vykresova_dokumentace-komplet-produkty.zip (12,87 MB)
2_dwg_vykresova_dokumentace-komplet-odkoureni
2_dwg_vykresova_dokumentace-komplet-odkoureni.zip (1,17 MB)

Připravili jsme pro Vás soubor ZIP kde je logo firmy ve formatech pdf/AI/jpg

 

lersen_logo_czech-made
lersen_logo_czech-made.zip (617,95 KB)

Připravili jsme pro Vás návod na instalaci clonky LPG do agregátů ALFA.

instalace clonky lpg do agregátů alfa
instalace clonky lpg do agregátů alfa .pdf (152,77 KB)
Vzhledem k plánovaným výpadkům v dodávce elektrického proudu ze strany ČEZ dojde k výlukám ve dnech 15.3., 17.3. a 30.3.2016.
V tyto 3 dny bude centrála Lersen v Chotyni uzavřena.

ARCHIV

MANUÁLY
staré verze
MANUÁLY
ZETA
teplovodní ohřívač vzduchu
ZETA
VOSP_old_CZ
obchodní a servisní - CZ
VOSP_old_CZ
VOSP_old_SK
obchodné a servisné - SK
VOSP_old_SK
AIRMAX TOP/ECO
plynový ohřívač vzduchu
AIRMAX TOP/ECO
AQUAMAX
teplovodní ohřívač vzduchu
AQUAMAX
ETHA
elektrický ohřívač vzduchu
ETHA
PENTA
tmavý infrazářič
PENTA
DELTA
studena vratová clona
DELTA
GAMMA
stacionární jednotka
GAMMA
AIRMAX AI/C
plynový ohřívač vzduchu
AIRMAX AI/C
HOŘÁKY
tlakové, plynové, olejové
HOŘÁKY
NEVADA
ohřívače vzduchu,volitelný hořák
NEVADA

Zde uvedené manuály mají pouze informativní charakter. najdete v záložka - Ke stažení.

manual_ALFA-TOP-ECO
manual_ALFA-TOP-ECO.pdf (5,53 MB)

ZETA - Teplovodní ohřívač vzduchu 

zeta

Teplovodní ohřívače vzduchu ZETA se svojí variabilitou a množstvím příslušenství lze použít v nejrůznějších prostředích. Od malých dílen až po velké výrobní, skladovací či veřejné prostory. Axiální ventilátor saje vzduch z interiéru (z exteriéru přes větrací směšovací komory) a skrze Al/Cu teplovodní výměník jej vhání do vytápěného prostoru. Teplovzdušná jednotka ZETA odpovídá svou konstrukcí a použitým dílům požadavkům na kvalitní výrobek průmyslového vytápění s dlouhou životností a variabilním příslušenstvím. 

 zeta ovladani scame

 • Ekonomická řada velmi nízká pořizovací cena
 • Široký sortiment příslušenství
 • Možnost regulace otáček ventilátoru / průtoku vzduchu
 • Jedno až čtyř-řadé výměníky s vysokou účinností
 • Horizontální a vertikální instalace
 • Speciální sekundární žaluzie Windmax
 • Použitelnost až do tlaku 3MPa a teploty až do 130°C
 • Možnost napojení na centrální regulaci Lersen.net II
 • Zvýšení krytí na IP 44 na objednávku*
 • Ventilátory do výbušného prostředí*
 • Nerezové provedení do agresivního prostředí*
 • Výkonová řada 10 - 86 kW**
 • Množství vzduchu 1090- 8535m3/h
 • Ohřívače vzduchu ZETA mají záruku 24 měsíců při dodrženi Všeobecných obchodních a servisních podmínek Lersen.

 

TYP ZETA
1230 1235 3235 3240 3335 3340 4240 4245 4340 4345 6245 6250 6256 6345 6350 6356 6445 6450 6456
Velikost 1 3 4 6
Topný výkon  teplota sání 5°C 1) kW 10 11 21 22 29 31 30 35 40 42 40 45 55 50 60 73 52 68 79
Topný výkon  teplota sání 15°C 1) kW 8 10 17 18 24 26 25 27 32 34 32 36 48 41 50 65 43 55 69
Chladící výkon 2) kW 3 4 5 6 6 7 8 9 15 16 13 14 16 19 23 29 25 31 39
Průtok vzduchu m3/h 1090 1455 2632 3015 2501 2830 3469 4001 3077 3371 4116 5287 8535 3644 5013 7562 2986 4501 5728
Δt vzduchu °C 25 21 23 21 33 31 25 23 36 35 28 24 18 38 34 28 49 42 39
Průměr ventilátoru mm 300 350 350 400 350 400 400 450 400 450 450 500 560 450 500 560 450 500 560
Elektrický příkon W 66 135 135 160 135 160 160 245 160 245 245 530 1200 245 530 1200 245 530 1200
Proud motoru max. A 0,29 0,58 0,58 0,73 0,58 0,73 0,73 1,10 0,73 1,10 1,10 3,30 4,70 1,10 3,30 4,70 1,10 3,30 4,70
Hlučnost dB 51 58 55 64 55 64 62 63 60 61 62 65 69 67 66 72 66 69 72
El. krytí jednotky/motoru IP20/IP44
Dosah proudu vzduchu 3) m 5 6 6 8 5 7 9 11 9 10 13 15 16 12 14 17 11 12 15
Tlaková ztráta vzduchu Pa 55 93 82 105 112 140 67 86 81 95 51 80 188 61 108 227 57 118 184
Počet řad výměníku ks 2 3 2 3 2 3 4
Průměr připojení 3/4" M 1.1/4" M
Max. teplota/tlak vody °C/MPa 130/3
Průtok vody 4)  m3/h 0,43 0,49 0,92 0,98 1,28 1,37 1,36 1,45 1,74 1,83 1,72 1,95 2,41 2,16 2,60 3,21 2,27 2,96 3,42
Hmotnost kg 14 15 21 22 23 25 29 30 32 34 36 45 49 39 48 52 52 61 65

 

1) Chladící výkon - teplotní spád vody 6/12°C, teplota vstupního vzduchu 28 °C
2) Dosah proudení vzduchu (prutok) ve volném prostoru, zbytková rychlost 0,25 m.s-1 [m] (22°C, 60% r.v)
3) Topný výkon - teplotní spád vody 80/60°C, teplota vstupního vzduchu 5/15 °C

 

KATALOG2017_ZETA TOP
KATALOG2017_ZETA TOP.pdf (130,97 KB)
manual_ZETA_14_05.02.17
manual_ZETA_14_05.02.17.pdf (4,01 MB)
prohlaseni-o-shode-ZETA_2015
prohlaseni-o-shode-ZETA_2015.pdf (234,77 KB)
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-3
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-3.dwg (90,73 KB)
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-4
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-4.dwg (186,09 KB)
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-6
vykresova_dokumentace_zeta_s_rada-6.dwg (103,58 KB)

Všeobecné obchodní a servisní podmínky Lersen CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní a servisní podmínky Dodavatele (dále jen VOSP) popisují běžný obchodní případ mezi Dodavatelem a Odběratelem.
Použijí se na všechny vztahy, ve kterých na ně bylo odkázáno v případě, že nebude sepsána Kupní smlouva dle § 536 Obchodního zákoníku,
která stanoví odlišný způsob řešení některých dílčích ujednání s tím, že se to nedotkne ostatních ujednání VOSP, které Kupní smlouva neobsahuje.
Aktuální znění VOSP je k dispozici v sídle firmy a zde na webových stránkách - záložka - Ke stažení.

vseobecne-obchodni-a-servisni-podminky-lersen-cz_13042011
vseobecne-obchodni-a-servisni-podminky-lersen-cz_13042011.pdf (1,29 MB)

Všeobecné obchodné a servisné podmienky CZ s.r.o.

Všeobecně obchodné a servisné podmienky Dodávateĺa (dalej len VOSP) popisujú bežný obchodný prípad medzi Dodávateĺom a Odberateĺom. Používajů sa na všetky vzťahy, v ktorých na ne bolo odkázaně v prípade, že nebude spísaná Kúpna zmluva podĺa § 409 Obchodněho Zákonníka, ktorá stanoví odlišný sposob riešenia niektorých zvláštnych dojednaní s tým, že sa to nedotkne ostatných dojednaní VOSP, ktoré Kupná zmluva neobsahuje. Aktuálne znenie VOSP je k dispozicií v sídle firmy a  a zde na webových stránkách - priečnik - Ke stažení.

vseobecne-obchodni-a-servisni-podminky-lersen-sk_05052011
vseobecne-obchodni-a-servisni-podminky-lersen-sk_05052011.pdf (1,85 MB)

Lersen Airmax TOP – jednotky používají premixovou technologii hořáku s dvou-stupňovým výkonem. Výkon je řízen v závislosti na tepelné výměně a její účinnosti. Uživatel si může zvolit úsporný režim regulace výkonu (např. vytápění skladů a těžkých výrobních provozů) nebo komfortní režim s vyšším teplotním spádem a rychlým natopením prostoru na požadovanou teplotu (montážní dílny a společenské sály). Výměník a žaluzie jsou vyrobeny z jakostní nerezové oceli.

Plynové ohřívače vzduchu Airmax AI TOP lze doplnit o systém centrální regulace LERSEN.NET. Jednotky jsou osazeny konektorem pro zapojení centrální regulace LERSEN.NET nebo ovládací skříňky, kterou je možné z obslužné výšky řídit základní funkce.

 Lokální ohřívače vzduchu AIRMAX TOP

Ohřívače vzduchu AQUAMAX se svojí variabilitou a množstvím příslušenství lze použít v nejrůznějších prostředích. Od malých dílen až po velké výrobní, skladovací či veřejné prostory.

Axiální ventilátor se stupněm krytí IP 54 (na žádost) saje vzduch z interiéru (z exteriéru přes větrací směšovací komory) a přes měděný teplovodní výměník s hliníkovými lamelami jej vhání do vytápěného prostoru. Teplovzdušná jednotka Aquamax odpovídá svou konstrukcí a použitým dílům požadavkům na kvalitní výrobek průmyslového vytápění s dlouhou životností a variabilním příslušenstvím.

 Lokální ohřívače vzduchu AQUAMAX

manual_aquamax_12-17-07-2012
manual_aquamax_12-17-07-2012.pdf (1,31 MB)

ETHA - Elektrický ohřívač vzduchu 

etha24

Elektrické jednotky ETHA jsou teplovzdušné ohřívače vzduchu s řízeným dvoustupňovým výkonem.
Kvalitní technologie za rozumnou cenu nabízí více jak ostatní standardní jednotky na trhu.
Možnost volby vytápěcích režimů. Úsporný režim s nízkou spotřebou nebo komfortní režim s vyšším teplotním spádem.
Možnost připojení na centrální regulaci Lersen.Net II.
Elektrické jednotky ETHA smí pracovat se vzduchem bez hrubého prachu, mastnot,
výparů chemikálií a dalších znečištění. Jednotky ETHA jsou určeny pro prostředí
s normální třídou vlivu (ČSN 33 2000-3; IEC 364-3/A1). Použití v agresivním prostředí,
venkovním prostředí, vlhkém prostředí s nebezpečím kondenzace nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu je zakázáno.

etha_rizeni_vykonu

 • Ekonomická řada, velmi nízká pořizovací cena
 • 2 stupně výkonu nastavitelné přepínačem
 • Úsporné ventilátory s nízkou spotřebou
 • Speciální spirály pro vzduchotechnické aplikace
 • Dlouhý dosah proudu vzduchu
 • Horizontální a vertikální instalace
 • Výkon 10 - 24 kW
 • Množství vzduchu 1590 - 2390 m3/h
TYP ETHA1830 ETHA2435 ETHA2440
Topný výkon spirál NORMAL/TURBO kW 10/18 18/24 18/24
Průtok vzduchu m3/hod 2290 2390 3454
Δt vzduchu NORMAL/TURBO °C 17,5/22,0 21,5/27,0 13,0/19,0
Průměr ventilátoru mm 300 350 400
Elektrický příkon NORMAL/TURBO kW 10,4/18,5 18,6/24,7 18,6/24,7
Napájecí napětí 1 V/Hz 400V3N~/50 400V3N~/50 400V3N~/50
Proud režim NORMAL (L1|L2|L3) 2 A 18,2|18,2|18,2 25,5|25,5|26,5 25,5|25,5|26,5
Proud režim TURBO (L1|L2|L3) 2 A 25,5|25,5|25,5 38,6|25,3|39,6 5) 38,6|25,3|39,6 5)
Elektrické krytí jednotky/motoru IP20/IP56 IP20/IP56 IP20/IP56
Dosah proudu vzduchu 3 m 7 7 9
Tlaková ztráta vzduchu Pa 45 48 51
Hmotnost kg 27 30 33

 

1 Měřeno v toleranci úchylky napětí - 395V ±5V3N~/50Hz
2 Měřeno v toleranci úchylky proudu ±5%
3 Dosah proudu vzduchu při zbytkové rychlosti 2km/h (0,556m/s)
průtok vzduchu a dosah proudění vzduchu při 20 °C/50%r.v.
5 V režimu TURBO je třeba dodržet správné řazení jednotek (fázování)

cz_prohlaseni_o_shode_etha
cz_prohlaseni_o_shode_etha.pdf (104,52 KB)
katalogovy-list_2013-etha
katalogovy-list_2013-etha.pdf (371,13 KB)
manual_etha_04-23-10-2013
manual_etha_04-23-10-2013.pdf (608,72 KB)
vykresova_dokumentace_etha 18kw
vykresova_dokumentace_etha 18kw.dwg (578,97 KB)
vykresova_dokumentace_etha 24kw
vykresova_dokumentace_etha 24kw.dwg (691,9400000000001 KB)

Infrazářiče PENTA jsou novým typem infrazářičů v nabídce společnosti Lersen. Tento typ zářičů používá přetlakový hořák s nastavitelným výkonem do 50 kW. Použití přetlakového hořáku infrazářičů PENTA umožňu je přímý odvod spalin bez použití spalinového ventiláto ru. Radiační trubice jsou standardně dodávány s povrchovou úpravou zvyšující sálavý účinek přidaným uhlíkem. Radiační trubice jsou vyrobeny speciální křemíkovou technologií, která zajišťuje nižší hmotnost trubic při zachování žáruvzdorné odolnosti. Hmotnost je tak o 40% nižší než při použití standardních ocelových trubek.

Systém infrazářičů INFRAMAX PENTA lze technologicky doplnit vyspělým systémem centrální regulace LersenNET.

Tmavý infrazářič - INFRAMAX PENTA typ I

manual_penta_25-05-12-2012
manual_penta_25-05-12-2012.pdf (1,19 MB)

DELTA - Studená vratová clona

delta

Studená vratová clona DELTA je zkonstruována s radiálním ventilátorem a tlakovým difuzorem.
Instaluje se nejlépe přímo nad vrata pro vertikální proudění vzduchu. V případě, že jsou vrata širší, instaluje se potřebný počet clon tak,
aby účinně pokryly celou plochu otevřených vrat. Instalují se na nastavitelné podpěry tak, aby se mohl zvolit ideální úhel proudu vzduchu před otvor vrat. Rychlé a účinné řešení.

 • Intenzivním proudem vzduchu se zabrání vzniku průvanu
 • Vhodné pro málo intenzivní provoz vrat
 • Nastavitelný proud vzduchu
 • Lze umístit i horizontálně
 • Bezpečný provoz
TYP/KÓD DELTA01 DELTA03
Šíře trysky mm 1500 1500
Průtočné množství vzduchu m3/h 5000 6000
Užitečný dosah proudu vzduchu m 5 6
Tlaková ztráta Pa 150 150
Napětí V/Hz 230/50 400/50
Proud A 7,7 3,9/12,5
Příkon kW 1,75 2,2
Váha kg 62 56
Elektrické krytí IP 54
Dosah a rychlost proudu vzduchu
Vzdálenost (m) Rychlost proudu vzduchu (m/s)
2 22,8
3 18,0
4 14,4
5 12,3
6 9,7
7 8,1
8 6,6

 

Příklad instalace a nastavení vratové clony DELTA.

Příklad instalace a nastavení vratové clony DELTA.

cz_prohlaseni_o_shode_delta_vratova_clona_studena
cz_prohlaseni_o_shode_delta_vratova_clona_studena.pdf (104,44 KB)
katalogovy-list_2013-delta
katalogovy-list_2013-delta.pdf (159,97 KB)
manual_delta_v_03_01_11
manual_delta_v_03_01_11.pdf (392,48 KB)
vykresova-dokumentace_delta
vykresova-dokumentace_delta.dwg (206,25 KB)

 GAMMA - Stacionární teplovzdušné jednotky - provedení pro vnitřní i venkovní instalace

gamma

Možností instalace ve vnitřním (Gamma A) i vnějším (Gamma E) prostředí nachází uplatnění snad ve všech sférách hospodářství.
Systém agregátů Gamma lze technologicky doplnit vyspělým systémem centrální regulace Lersen.NET II.
Centrální regulace je dodávána jako systém pro řízení jednotek s možností jejich ovládání a kontroly provozních stavů.
Lersen.NET II nezvyšuje jen komfort obsluhy zařízení, ale výrazně snižuje celkovou spotřebu plynu.

Agregáty Gamma serie G, jsou centralními teplovzdušnými jednotkami a mají široké uplatnění jak v průmyslu, zemědělství,
tak i v civilní sféře. Dodávají se ve dvou zakladních provedeních:
Gamma - A je stacionární teplovzdušný agregát pro instalaci ve vnitřním prostředí
Gamma - E je stacionární teplovzdušný agregát pro instalaci ve venkovním prostředí.
Dodavají se ve 13 výkonových typech se jmenovitými výkony od 26 kW do 920 kW ve třech sestavách pro různý výstupní tlak,
přičemž každý agregát může pracovat v širokém rozsahu výkonu.
Svou konstrukcí a bohatým příslušenstvím umožňují širokou variabilitu sestav. Mohou být instalovány svisle nebo vodorovně,
propojeny s Plenem nebo se vzduchotechnickými rozvody, umístěny pod stropem nebo ve vedlejších prostorách.
Dají se k nim připojit filtry s třídou filtrace dle konkrétních požadavků, směšovací komora se servopohonem,
tlumící vložka k eliminaci nežádoucích kmitů a vibrací.
K těmto agregátům je možno dodat plynový nebo olejový hořák z bohatého výběru od několika renomovaných firem.
Napojením na vzduchotechnické systémy slouží jako ohřívače vzduchu v zimním období nebo pro větrání prostor v letním období.

instalace gamma

 • Dlouhá životnost je garantována patentovanou spalovací komorou
 • a výměníkem z jakostní nerezové oceli
 • Vhodné pro zajištění výměny vzduchu
 • Vhodné pro větrání a vytápění hal, obchodních domů, sálů atd.
 • Bezpečnost zařízení je hlídána bezpečnostním termostatem
 • Efektivita spalování je až 94%
 • Výkonová řada od 26 do 920 kW
 • Horizontální i vertikální provedení
 • Jednotky lze dodat bez ventilátorové sekce EMS
 • Možnost napojení na centrální regulaci Lersen.Net II
Typ G25 G35 G50 G65 G80 G100 G125 G150 G175
Tepelný příkon Kcal/h 28.000 38.700 56.000 72.000 90.000 110.600 141.500 165.200 191.900
Kw 32,6 45,0 65,1 83,7 104,7 128,6 164,5 192,1 223,1
Tepelný výkon Kcal/h 25.508 35.000 51.016 65.000 82.000 100.000 128.057 149.000 175.000
Kw 29,7 40,7 59,3 75,6 95,3 116,3 148,9 173,3 203,5
Účinnost % 91,1 90,4 91,1 90,3 91,2 90,4 90,5 90,2 91,2
Spotřeba G20 při tlaku 20mbar 3,5 4,8 6,9 8,9 11,1 13,6 17,4 20,3 23,6
Spotřeba při 15°C/1013mbar
NAT. GAS G25 při tlaku 25mbar m3/h 4,0 5,5 8,0 10,3 12,8 15,8 20,2 23,6 27,4
Tlak na trysce mbar 0,2 0,22 0,2 0,22 0,23 0,25 0,2 0,25 0,3
Střední teplota spalování
při teplotě vzduchu 20°C °C 195 228 196 229 196 228 229 241 202
Průtok vzduchu při 18°C m3/h 1950 2750 4000 5100 6300 7800 9700 11700 13700
Tlaková ztráta Pa 60 50 200 90 170 150 200 220 210
Příkon/Počet motorů kW 0,2 0,2 0,6 0,8 1,1 1,5 1,5 2,2 2,2
Proud motorů při 400V/50Hz 3F A 2,9 3,6 3,6 5,1 5,1
Proud motoru při 230V/50Hz 3F A 1,8 1,9 6,7 7,4 4,8 6,2 6,2 9,3 9,3
Hladina akustického tlaku
ve vzdálennosti 4m dB(A) 61 62 71 72 71 72 73 72 72
Typ G200 G250 G300 G375 G425 G500 G600 G750 G900
Tepelný příkon Kcal/h 221.700 274.100 333.000 414.800 466.000 543.800 656.500 823.300 977.200
kW 257,8 318,7 387,2 482,3 541,9 632,3 763,4 957,3 1136,3
Tepelný výkon Kcal/h 200.000 250.000 300.000 375.000 425.000 490.000 600.000 750.000 900.000
kW 232,6 290,7 348,8 436,0 494,2 569,8 697,7 872,1 1046,5
Účinnost % 90,2 91,2 90,1 90,4 91,2 90,1 91,4 91,3 92,1
Spotřeba G20 při tlaku 20mbar 27,3 33,8 41,0 51,1 57,4 67,0 80,8 101,4 120,3
Spotřeba při 15°C/1013mbar
NAT. GAS G25 při tlaku 25mbar m3/h 31,7 39,2 47,6 59,3 66,7 77,8 94,0 117,8 140,0
Tlak na trysce mbar 0,3 0,5 0,7 0,7 0,9 1,0 0,9 0,9 1,2
Střední teplota spalování
při teplotě vzduchu 20°C °C 230 211 234 221 202 234 190 195 182
Průtok vzduchu při 18°C m3/h 15600 19800 23500 29200 33000 38700 46500 55200 69500
Tlaková ztráta Pa 190 170 200 190 220 160 240 260 290
Příkon/Počet motorů kW 3 2,2/2 3/2 3/2 4/2 5,5/2 4/3 5,5/3 5,5/4
Proud motorů při 400V/50Hz 3F A 7 5,1/2 7/2 7/2 9,2/2 12/2 9,2/3 12/3 12/4
Proud motorů při 230V/50Hz 3F A 12 9,3/2 12/2 12/2 15/2 20/2 15/3 20/3 20/4
Hladina akustického tlaku
ve vzdálennosti 4m dB(A) 73 74 75 75 75 76 75 76 78
cz_prohlaseni_o_shode_certifikat_g
cz_prohlaseni_o_shode_certifikat_g.pdf (82,53 KB)
katalogovy-list_2013-gamma
katalogovy-list_2013-gamma.pdf (202,84 KB)
manual_g25-g65_09-gamma
manual_g25-g65_09-gamma.pdf (230,1 KB)
manual_g80-g900_10-gamma
manual_g80-g900_10-gamma.pdf (1,22 MB)

Plynové ohřívače vzduchu AIRMAX AI/C jsou jednotky osazeny radiálním ven tilátorem vhodným pro napojení do VZT potrubí. Plynové ohřívače vzduchu používají ekologický premixový hořák s nastavitelným dvoustupňovým výkonem. Konstrukce jednotky umožňuje při vyšším statickém tlaku jednak napojení do vzduchotechnického potrubí tak i zajištění účinné filtrace.

Na vstupu a výstupu vzduchu je agregát opatřen VZT přírubami. Za vstupní přírubou se nachází ochranná mřížka a filtr. Filtr je třídy filtrace EU 3 tzn. 84 % zachycování prachových částic 5-10 mikronů. Instalace, regulace, typ sání a odvodu spalin, stejně tak možnosti propojení se směšovací komorou je shodný s agregáty AIRMAX AI . Agregáty se dodávají s výkony 25, 35, 45 a 62 kW.

 Lokální ohřívače vzduchu AIRMAX AI/C

Hořáky Lamborghini se vyznačují spolehlivými funkcemi, dlouhodobou životností a nízkou spotřebou topného media ve všech typových řadách. Celkový rozsah výkonů činí 11 až 4 200 kW s možností regulace od jednostupňové až po modulovanou. Spotřebu energie a hodnoty emisí lze snížit na minimum při instalaci hořáků s moderním elektronickým ovládáním a regulační technikou.

Systémy vybavené hořáky Lamborghini lze technologicky doplnit vyspělým systémem centrální regulace Lersen.net II. Centrální regulace je dodávána jako systém pro řízení jednotek s možností jejich ovládání a kontroly provozních stavů. Lersen.net II nezvyšuje jen komfort obsluhy zařízení, ale výrazně snižuje celkovou spotřebu plynu v závislosti na skutečných

 Hořáky Lamborghini

 

Ohřívače vzduchu NEVADA (s tlakovým hořákem, olejovým nebo plynovým) byly vyvinuty jako řeše­ní pro snadné a rychlé vytápění obchodních či průmyslových objektů. Při dokoupení krytu hořáku lze jednotky provozovat jako uzavřený spotřebič.
Systém jednotek NEVADA lze technologicky dopl­nit vyspělým systémem centrální regulace LersenNET. Centrální regulace je dodávána jako systém pro řízení jednotek s možností jejich ovládání a kontroly provozních stavů. LersenNET nezvyšuje jen komfort obsluhy zaříze­ní, ale výrazně snižuje celkovou spotřebu plynu v závis­losti na skutečných potřebách jednotlivých pracovišť.
Jednotky mohou být provozovány jak na zemní plyn, tak na LTO. Dlouhá životnost zařízení je garantována spalovací komorou a výměníkem z nerezové oceli.

Lokální ohřívače vzduchu NEVADA